De Haagse Hogeschool in de samenleving

– 3 minuten leestijd –


De Haagse Hogeschool is partner van het NRC Live onderwijscongres ‘Toekomst van Leren’. Op 23 november leidt Ellen Sjoer, lector duurzame talentontwikkeling, de rondetafelsessie ‘Van T-shaped naar umbrella-shaped professional’. Welke kwaliteiten heeft de professional nodig om met snelle veranderingen in het werk om te gaan? En wat betekent dit voor het onderwijs?


Van elke hogeschool wordt verwacht dat zij een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de samenleving, in het bijzonder aan de beroepspraktijk, door middel van onderwijs, onderzoek en het beschikbaar stellen van kennis. Maar hoe pakken wij als De Haagse Hogeschool deze opdracht op, gezien onze positie en onze profilering? En hoe spelen we daarbij in op de dominante ontwikkelingen in de samenleving?

Een brede opdracht
Het verzorgen van hoger beroepsonderwijs zien we als de primaire taak van onze hogeschool. Het bacheloronderwijs vormt daarbij de hoofdmoot. Masteronderwijs bieden we aan, daar waar de maatschappelijke behoefte er duidelijk is. We willen studenten niet alleen startklaar maken voor hun eerste baan. Onze studenten krijgen bagage mee voor een heel leven. Daarbij gaat het ons niet alleen om het werkzame leven maar ook om de participatie als burger in de samenleving. Beide vragen een bredere persoonlijke ontwikkeling van de student die daarmee verder reikt dan alleen het aanleren van beroepsmatige kennis en vaardigheden.

We kijken tegen onze hogeschool aan als een kennisinstelling, waarbij onderzoek een onmisbare tweede taak is. Dat onderzoek staat wat ons betreft altijd in dienst van onderwijs- en praktijkinnovatie. Met ons onderwijs en onderzoek leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving, zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht. Daartoe onderhouden we nauwe relaties met het toeleverend onderwijs, ons werkveld en relevante maatschappelijke partijen in de regio Haaglanden. De regio wordt gekenmerkt door een breed palet aan werkvelden en dat verklaart het brede opleidingsaanbod van onze hogeschool.

Vanwege het sterk internationale karakter van onze regio en meer in het bijzonder de stad Den Haag zijn wij als hogeschool sterk internationaal georiënteerd. In Den Haag bevinden zich immers netwerken van niet-gouvernementele organisaties, hoofdkwartieren van diplomatieke diensten, hoofdkantoren van multinationale ondernemingen en van VN- en EU-organisaties. Den Haag is een stad waar regionale, nationale en internationale economische stromen van diensten en goederen samenvloeien. Daarmee vervult Den Haag een belangrijke rol in wereldwijde sociale, politieke en culturele netwerken. De regio biedt een fascinerende omgeving met een rijkdom aan culturen, oude tradities en nieuwe gewoontes, waar meertaligheid vanzelfsprekend is. Het is een omgeving die nadrukkelijk internationaal is. Onze diverse en internationale studentenpopulatie vormt daarvan een duidelijke afspiegeling.

Ontwikkelingen in de samenleving
De Haagse Hogeschool ziet de toenemende internationalisering van de samenleving en de beroepspraktijk als een dominante en relevante ontwikkeling. Voor elke beroepspraktijk geldt dat we zonder kennis van ontwikkelingen elders in de wereld niet meer optimaal kunnen functioneren. Ook in houding en vaardigheden is een internationaal perspectief noodzakelijk. De verbinding van de Haagse regio met de rest van de wereld is cruciaal en de hogeschool speelt daarin een voorname rol.

Daarnaast zien we de ontwikkeling van de kennissamenleving in een lerende economie ook als een dominante ontwikkeling. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen voltrekken zich steeds sneller. Kennis is altijd en overal in de wereld voorhanden en nieuwe informatie en inzichten ontwikkelen zich in een steeds hoger tempo. Netwerken, ondersteund door digitale technologieën, kunnen bijzonder snel opereren en beïnvloeden functies en processen in de samenleving en de beroepspraktijk. De voorspelbaarheid op langere termijn wordt steeds minder. In de kennissamenleving van de 21e eeuw zijn beroepen en de beroepspraktijk voor hoger opgeleiden ook aan voortdurende veranderingen onderhevig. De professional van morgen zal langer moeten werken dan zijn ouders en zijn loopbaan zal veel meer variatie vertonen. Verandering van baan en functie zal steeds meer de norm worden in plaats van uitzondering. Organisaties, systemen en mensen zullen zich moeten kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Kenniscirculatie wordt dan van steeds groter belang. De hogeschool vormt met haar onderwijs en onderzoek in die kennisketen een onmisbare schakel.

Er is dus een complexe, hybride en diverse samenleving aan het ontstaan waarbij grenzen vervagen (zoals de grenzen tussen landen, maar ook de grenzen tussen fysieke en virtuele werelden) en zekerheid en voorspelbaarheid steeds minder worden. Burgers hebben steeds minder houvast aan traditionele normen, waarden en gebruiken en zien dat andere culturen en religies daarop een invloed hebben. Dan is er ook nog een decentraliserende overheid die pleit voor een participatiesamenleving waarin burgers, klanten, cliënten, patiënten een meer actieve rol zullen moeten spelen. Ook dit levert een gevoel van onzekerheid op.

De bovengenoemde ontwikkelingen in de samenleving raken het functioneren van elke professional; de verpleegkundige, de werktuigbouwkundige, de leraar basisonderwijs, de commercieel econoom, etc. Het is aan de hogeschool om docenten en studenten en daarmee de afgestudeerden voor te bereiden op deze ontwikkelingen.


In aanloop naar onze events deelt NRC Live(opinie)stukken van onze sprekers. Lees hier alle opiniestukken terug.

Bekijk het programma